Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
http://www.lidersuple.pl/

§1

Określenie Sprzedawcy

 1. Właścicielem Sklepu jest:
  Lider Suple Andrzej Biesiada
  z siedzibą przy Polna 10, 21-010 Łęczna
  NIP:687-191-50-13
  REGON: 180773969
  Telefon: + 48 508 964 672
  E-mail: sklep@lidersuple.pl

§2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na
  podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
 2. Klientem [dalej Klient] może być:
  • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
  zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
  • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce
  lub na terenie Unii Europejskiej,
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
  ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii
  Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania
  zobowiązań w imieniu podmiotu,
  • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964
  nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem
  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek
  stanowią towary z wyraźnie oznaczonymi wadami oraz śladami użytkowania.
 • Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 1. Suplementy diety dostępne w Sklepie są środkami spożywczymi w rozumieniu ustawy o
  bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225 z późniejszymi
  zmianami). Towarów tych nie należy traktować jako produktów leczniczych.

§3
Zamówienia

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na
  stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).
  2.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację
  Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na
  podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot
  zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez
  Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia
  błędów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży
  zamówionych produktów.
 2. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym
  towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny,
  charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i
  sposobu dostawy.
 3. Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany
  przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji
  oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest
  oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej
  otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy
  sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty
  elektronicznej.
  5.Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
  Kodeksu cywilnego.

§4
Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności:
  • płatność przelew na wskazane konto bankowe (przelew),
 • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPro S.A. (przelewy24).
 1. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 3. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy
  niezależnie od wybranego sposobu płatności i/lub dostawy.
 4. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, a
  w przypadku płatności przy odbiorze w momencie dostawy/odbioru towaru, Sklep wezwie
  Klienta do odbioru i zapłaty za towar wyznaczając termin na realizację zobowiązania. W
  przypadku nieuregulowania należności wynikającej z zawartej umowy w wyznaczonym
  terminie Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.
 5. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu w którym środki za zamówienie
  zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu lub od daty pozytywnej weryfikacji
  transakcji.

§5
Wysyłka towaru

 • Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do odbioru osobistego w swojej siedzibie.

§6

Reklamacje z tytułu rękojmi (konsumenci)

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument powinien odesłać do Sklepu
  reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu
  towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez
  Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24
  miesięcy.
 5. Konsument w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa
  rękojmi):
  • wymiany towaru na nowy;
  • naprawy towaru;
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 • Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Konsumenta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 • charakter wady – istotna czy nieistotna;
 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 1. Sklep może odmówić żądania Konsumenta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru
  pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w
  porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep
  zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
 2. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów
  dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np.;
  • za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
  • za pośrednictwem regionalnego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  lista dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  • ze względu na siedzibę Sklepu sprawę może kierować bezpośrednio do lubelskiego
  Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowe w Lublinie, przy Tomasza Zana
  38C, 20-601 Lublin https://www.ihlublin.pl
  Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
  określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z
  dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy
  przesyłać na adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

§7

Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących
  Konsumentami.
 2. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest
  wyłączona.
 3. Na podstawie art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce
  przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w
  czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie
  przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich
  czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące
  dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data
  wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania
  rzeczy, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informację mogące
  mieć wpływ na proces reklamacji.
 5. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie zawartej umowy sprzedaży/dostawy będą rozstrzygane
  przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
  §8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument ma prawo
  odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument złoży w terminie 14 dni od daty
  doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy
  złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna,
  np.
  • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy
  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do
  regulaminu),
  • drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,
  • listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
 3. Konsument zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o
  odstąpieniu od umowy na swój koszt.
 4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może
  wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania
  rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od
  tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się
  Konsument. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na
  rachunek karty.
 6. W przypadku, gdy Konsument wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób
  dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi poniesionych przez niego
  dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do
  Konsumenta.
 7. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty
  opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
  mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
  według specyfikacji Konsumenta lub służ ą ca zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb;
  • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
  spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie
  prawa odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 9. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku
  odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem
  przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem
  korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania rzeczy.

§9
Ochrona prywatności

 1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa
  w sposób określony w Polityce Prywatności (załącznik 3).
  §10
  Środki techniczne
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania
  zamówień na produkty, niezbędne jest:
  a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i
  przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
  Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa JavaScript;
d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany
  w ustawieniach konta.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób
  określony w ust. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował
  zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w
  ust. 5.
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest
  prawo polskie.